Skip to content

NextCameraMode()#

NextCameraMode()#

カメラモードを順次切り替えます。

パラメータ#

戻り値#

コメント#

順次切り替え関数は、PrevCameraMode()とNextCameraMode()があります。

サンプル#

1
obj.NextCameraMode()