Skip to content

SetGlobalCameraFOV()#

SetGlobalCameraFOV(fov)#

グローバルカメラのfovを設定します。

パラメータ#

float fov

fovを指定します。(10 <= fov <= 270)

戻り値#

コメント#

サンプル#

1
vrmapi.SYSTEM().SetGlobalCameraFOV(90.0)