Skip to content

SetOffset()#

SetOffset(degY)#

回転オフセット角度を設定します。

パラメータ#

float degY

オフセット角度。単位はDegree(度数)。

戻り値#

コメント#

サンプル#

1
obj.SetOffset(45)